Проучване и проектиране

Проучване и

проектиране

Доставка машини и съоръжения

Доставка машини и

съоръжения

Монтаж и сервизно обслужване

Монтаж и

сервизно обслужване

Представяне

При този водопад от информация в мрежата, в страниците на голям брой фирми, работещи в сферата на ОВК, са достъпни различни инструкции, указания и каталози, отговарящи на съвременните стандарти.

Основната цел на този сайт е по-различна - да подпомогне специалистите при решаване на задачи, изискващи познаване на старите методи на изчисляване, когато те се изпълняваха само с един калкулатор, а справочникът, който указваше методиката за проектиране, беше в единствен екземпляр за цялото проектантско бюро.

БИБЛИОТЕКА

Работим в сферата на:

През погледа на ОВК специалист изграждането на топлоснабдителната мрежа, съобразена с наличната инфраструктура е сложна и отговорна задача. Често инженерните решения, които се вземат за осъществяване на такъв проект, изискват детайлно познаване на наличния подземния кадастър с изградените съоръжения, технологичните им особености и капацитет, за да се съчетаят хармонично със съвременните технологии.

Предназначението на сградата играе съществена роля при избора на отоплителните, вентилационни и климатични системи. Съществуват строги изисквания, по отношение на температура, влажност, приток на свеж въздух, неговата скорост, възможността за неговото пречистване и други, с които се съобразява изграждането им.

Топлинният комфорт през зимата е възможен само при добре проектирана и изградена отоплителна инсталация. Освен това, тя трябва да е ефективна от икономическа и енергийна гледна точка.
В зависимост от метеорологичните условия е необходимо да се контролират температурата на топлата вода за радиатори, температурата на евентуално подово отопление и така да се осигури най-подходящата вътрешна температура.
Понякога, за увеличаване на ефективността на системата, са възможни две различни зони на температурата на водата, например да се захрани подовото отопление с по-ниска температура,а с по-висока – радиаторите.

Производствените помещения имат специфични изисквания по отношение параметрите на микроклимата. Наред с това, стойностите на температурата, влажността и подвижността на въздуха се определят и от конкретния производствен процес.
Има помещения, разделени на отделни работни зони с различни изисквания по отношение параметрите на средата. Трябва да се спазват нормативните изисквания към взриво- и пожаробезопасността на помещенията, технологичните изисквания като ограничаване на максимално разпространението на прах и др.
Някои производствени цехове се характеризират, както с голяма площ, върху която е разположено различно производствено и техническо оборудване, така и с голяма височина. По ограждащите строителни елементи обикновено минават различни комуникационни връзки, с които специалистът трябва да се съобразява.

Много често се налага преработка на съществуващи вертикални щрангове на отоплителната инсталация, монтаж на спирателни кранове и обезвъздушители на последния етаж, с цел затваряне на системата и спиране на течове от отворените тръби в подпокривното пространство.

Изискват се нетрадиционни решения, позволяващи правилно функциониране на ОВК системите.
ЕКИП

  • Floyd Currents
  • Топлоинженеринг


Какво предлагаме

Изготвяме проекти и изпълняваме строително-монтажни работи по следните части:

Отопление

Предлагаме инженерни решения свързани с инсталациите за отопление на жилищни сгради, сгради за обществено обслужване и индустриални обекти с различни източници на топлинна енергия, съобразно нуждите на клиента и изградената инфраструктурата.

Топлоснабдяване

Изготвяме проекти касаещи производството, преноса и разпределението на топлинна енергия с топлоносител вода или водна пара, инсталации за отопление на жилищни сгради, сгради за обществено обслужване и индустриални обекти.

Вентилация

Разполагаме с екип специалисти, които ще се погрижат за цялостната реализация на вентилационни системи, включваща заснемането, проектирането, доставката, монтажа и сервизното й обслужване.

Климатизация

За осигуряване на комфортна температура през цялата година предлагаме проектиране и изпълнение на климатични инсталации, съобразно нуждите на клиента и специфичните особености на обекта.

Хладилна техника

Проектиране, доставка и монтаж на компресорни станции и тръбни мрежи от медни тръби.

Газоснабдяване

Проектираме външни и вътрешносградни инсталации на газ за жилищни и индустриални нужди.

Нашата мисия

Усилията на консорциума са насочени към отстояване на позицията на желан и надежден партньор. Нарастващият брой на нашите клиенти ни дава основание да вярваме в градивната сила на опита и професионализма си.